Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Info o ZŠ História školy

História školy

E-mail Vytlačiť

Na Záhradnej ulici (dnes Komenského) bola 7. septembra 1963 slávnostne daná do užívania v poradí druhá základná škola v meste Senica.

foto Nečas

Riaditeľom školy bol Jozef Nečas, zástupcami riaditeľa Martin Rýzek a Ján Milla. V prvom roku svojej činnosti škola mala 20 tried a navštevovalo ju 800 žiakov. Riadnu prevádzku školy strpčovali žiakom i učiteľom technické nedostatky (zatekanie strechy, nedostatočná kanalizácia, poruchové vykurovanie) i fakt, že škola bola daná do prevádzky bez jedálne a telocvične.

V školskom roku 1964/1965 škola prichýlila pod svoje krídla Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Senici. Počet tried základnej školy sa zmenšil na 16 so 482 žiakmi. V lete v roku 1964 bola daná do prevádzky jedáleň a na jar 1965 telocvičňa. 25. apríla 1965 boli suterénne priestory školy zatopené po prvý raz po búrke, čo sa v nasledujúcich rokoch viackrát zopakovalo. Delenie o spoločnú budovu trvalo do roku 1970.

V septembri toho roku sa SVŠ a gymnázium odsťahovali do uvoľnených priestorov po I. Základnej deväťročnej škole na Dlhej ulici. V nasledujúcich šiestich rokoch sa počet tried ustálil na 25 a počet žiakov prekročil 700. Pri zvýšenom počte žiakov prebiehalo vyučovanie vo dvoch smenách.

Od školského roku 1969/1970 nastala zmena vo vedení školy. Popri riaditeľovi Jozefovi Nečasovi a zástupcovi Jánovi Millovi bola vymenovaná za druhého zástupcu riaditeľa Eva Minxová. Počet žiakov v ďalších rokoch stúpal, až dosiahol rekordný stav po uzatvorení budovy III. ZDŠ v školskom roku 1977/1978 1218 žiakov a 37 tried. Situácia sa normalizovala otvorením novej školy na Sadovej ulici a opäť zopakovala pred otvorením školy na Mudrochovej ulici.

foto Gembeš

V školskom roku 1983/1984 po dvadsaťročnom pôsobení vo funkcii riaditeľa odišiel Jozef Nečas do dôchodku a na jeho miesto bol menovaný Rudolf Gembeš. Zástupcami riaditeľa zostali Oľga Kubíčková a Ivan Deák. Za dvadsať rokov svojej existencie škola získala dobré meno v rámci mesta i okresu. Výrazné úspechy dosahovali žiaci v matematike, fyzike a chémii, darilo sa im aj v jazykových súťažiach a v športe. V nastúpenej ceste pokračoval i nový riaditeľ. Čakala na neho neľahká úloha - vybojovať rekonštrukciu kotolne a zabezpečiť tak pre žiakov i učiteľov vytúžené teplo. Prípravné a projektové práce sa začali v roku 1985. Po mnohých problémoch sa stavba začala na jar 1991. V rokoch 1983-1993 boli v škole zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Pre nedostatok matematicky nadaných žiakov sa v ďalších rokoch triedy s týmto zameraním neotvárali.

V školskom roku 1987/1988 odišiel do dôchodku zástupca riaditeľa Ivan Deák. Na jeho miesto nastúpila Mária Patinková. Stabilizovaný pedagogický kolektív nadväzoval na šnúru úspechov z predchádzajúceho obdobia. Budovaním sídliska v časti Sotiná škola pocítila odliv žiakov v nasledujúcich rokoch a tento stav pokračuje.

foto Cígerová

Školský rok 1991/1992 začala škola s novým vedením. Riaditeľkou školy bola menovaná Mgr. Elena Cígerová, zástupkyňami Mgr. Mária Patinková a Mgr. Lýdia Kabaňová. Najdôležitejšia úloha, s ktorou sa muselo nové vedenie popasovať, bolo dokončenie a spustenie novej plynovej kotolne do prevádzky. Dielo sa podarilo a 4. novembra 1991 kotolňa začala dodávať teplo a v meste ubudol znečisťovateľ ovzdušia. Napriek zlej finančnej situácii úroveň výchovnovzdelávacieho procesu sa neznížila. Žiaci školy trvalo dosahujú popredné umiestnenia v rámci okresu, kraja, ba i Slovenska. Tieto výsledky neprišli samé od seba. Sú podložené dlhoročnou obetavou prácou pedagógov školy.

K ďalšej veľkej zmene v živote školy prišlo v roku 1997, kedy získala právnu subjektivitu. Zmenil sa systém financovania a škola je organizáciou s vlastným hospodárením.

Od septembra 1999 škola pracovala opäť pod vedením Rudolfa Gembeša vo funkcii riaditeľa a zástupkyňami Mgr. Alenou Kováčovou pre I. stupeň a PaedDr. Ľubomírou Deákovou pre II. stupeň. V tomto období začal na škole pracovať žiacky parlament, otvorili sa triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy so zameraním na výpočtovú techniku, zmodernizovala sa počítačová učebňa, v rámci finančných možností sa opravila strecha na celej budove.

foto Siwiec

V rozvíjaní týchto aktivít pokračuje škola aj v súčasnosti s novým riaditeľom PaedDr. Krzysztofom Siwiecom, ktorý nastúpil do funkcie 28. júna 2002. Počas svojho doterajšieho pôsobenia uskutočnil niekoľko významných zmien. Bola uskutočnená obsiahla rekonštrukcia telocvične a interiéru školy. Práve jemu sa podarilo zrealizovať výstavbu tak potrebnej spojovacej chodby medzi budovou školy a telocvičňou. Zaviedol pravidelné relácie v školskom rozhlase, ktoré vedú samotní žiaci. Pravidlom sa stali spoločné opekačky rodičov, žiakov a pedagógov. Školu zapojil do medzinárodného projektu Socrates, vďaka čomu pedagógovia a žiaci nadviazali nové priateľstvá.

Ďalšie okamihy zo života školy

Kapriáda 2000/2001 13. december 2000
Koná sa prvý ročník plaveckej súťaže Kapriáda.
Prvý internet November 2001
Pripojenie prvého (a len jedného) počítača v škole na internet analógovou linkou s rýchlosťou 56 kBit/s.
Časopis Občasník Marec 2002
Vyšlo 1. číslo školského časopisu Občasník pod vedením Mgr. Eleny Cígerovej.
Moderátori rádia Dvojka September 2002
Začína pravidelné vysielanie v školskom rozhlase - Rádio Dvojka - pod vedením p. učiteľky Vizváryovej a Búzkovej.
Prvá webová stránka December 2002
Prechádzame na internetové pripojenie ISDN. 17. decembra začína fungovať prvá webová stránka školy na adrese www.zs2senica.sk. Na prvom počítači v škole je napaľovačka CD.
Primaciálny palác 13. máj 2003
Zástupcovia kolektívu našich žiakov prevzali ocenenie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prácu v medzinárodnom projekte Európa v škole. Ocenení boli medailou i diplomom Rady Európy za prácu s názvom Dar Európe.
projekt Socrates 10. - 12. október 2003
V Poľskom meste Pultusk podpísal riaditeľ školy dohodu o spolupráci s miestnym gymnáziom. Začali sa prípravy projektu Sokrates. Pozri fotogalériu...
Slávnostná akadémia školy 4. december 2003
Vyvrcholenie osláv 40. výročia vzniku školy slávnostnou akadémiou v hoteli Branč. Pozri fotogalériu...
web stránky December 2003 - január 2004
Naše internetové stránky opäť menia tvár, stávajú sa vyspelejšie.
superchyty 6. marec 2004
Družstvo siedmakov sa zúčastnilo súťaže Superchyty v STV Bratislava. Skončili druhí.
1. máj 30. apríl 2004
Prvý raz sme postavili máj na školskom dvore.
projekt Sokrates 19. máj 2004
Našu školu navštívili žiaci a pedagógovia z družobnej školy z poľského Pultuska.
projekt Infovek Jún - september 2004
Zapojenie školy do Projektu Infovek. Pripojenie školy na internet prostredníctvom linky aDSL. Na internet je pripojených prvých 6 žiackych počítačov, ktoré sú určené na výučbu. Začína sa tým budovať nová učebňa informatiky.
projekt Sokrates 21. - 24. október 2004
V rámci projektu Sokrates sme na našej škole privítali hostí zo Škótska a Poľska.
projekt Sokrates 9. - 13. máj 2005
Naši žiaci navštívili družobnú školu v Pultusku.
spojovacia chodba Júl - september 2005
Vybudovaná a skolaudovaná spojovacia chodba medzi hlavnou budovou a telocvičňou. Oficiálne bola spojovacia chodba otvorená až 23. júna 2009.
projekt Sokrates 10. - 14. október 2005
Delegácia z našej školy navštívila družobnú školu v Pultusku.
imatrikulácia 16. november 2005
Prváci boli po prvý raz prijímaní do radov žiakov našej školy riaditeľom školy. Pozri fotogalériu...
projekt Sokrates Máj 2005
Návšteva pedagógov a žiakov z Poľska. Pedagógovia z družobných škôl z Iverness a Pultuska sa u nás zišli nad projektom Sokrates.
olympiáda netradičných športov 1. jún 2005
Olympiáda netradičných športov, ktorá sa konala za účasti žiakov z Břeclavy.
záplava 2006 27. jún 2006
Po krátkej búrke bol zatopený suterén hlavnej budovy a telocvičňa. V júli až októbri 2006 bola vykonaná rekonštrukcia palubovky v telocvični.
Deň Európy v Hohenau 9. máj 2008
Naši žiaci sa zúčastnili Dňa Európy v rakúskom Hohenau.
otvorenie ihriska 16. september 2008
Otvorenie nového ihriska s umelým povrchom. Pozri fotogalériu...
Superchyty December 2008
Naši žiaci sa opäť zúčastnili súťaže Superchyty v STV. Nad žiakmi z Petržalky zvíťazili.
jazykové laboratóriá September - december 2008
V rámci realizácie projektu Jazykové laboratóriá 2008 pribudla v škole druhá učebňa s počítačmi, zameraná na vyučovanie cudzích jazykov.
Dvojka.sk 22. január 2009
Naše internetové stránky sú opäť modernizované, prechádzajú radikálnou prestavbou a objavujú sa na doméne Dvojka.sk.
rekonštrukcia školy Júl 2009
Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie školy.
olympiáda na Dvojke Apríl - jún 2010
Olympiáda na Dvojke. Tri mesiace naplnené množstvom aktivít. Jej súčasťou bola i Olympiáda k MDD.
škola po rekonštrukcii 26. október 2010
Slávnostné otvorenie školy po rekonštrukcii. Škola dostala nové ošatenie nielen zvonka ale zmenila sa aj zvnútra. Pribudla tretia učebňa informatiky s učiteľským a 28 žiackymi počítačmi a 4 interaktívne tabule. Škola bola pokrytá wifi signálom s pripojením na internet. Rekonštruovaná bola tiež školská jedáleň.
Aktualizované: Piatok, 14. október 2011 19:04  

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že môžete vybraný obsah našich stránok odoberať pomocou RSS kanálov? Takto možno odoberať napríklad našu úvodnú stránku, oznamy tried, články školskej jedálne... Na stránke sa nachádza v pravom dolnom rohu ikona s názvom RSS. Stačí na ňu kliknúť a nastaviť možnosť odoberania. U niektorých prehliadačov však treba najprv nainštalovať príslušné rozšírenie. Na inštaláciu rozšírenia pre odber RSS v Google Chrome treba postupovať nasledovne: voľba Nástroje> Rozšírenia > Viac rozšírení> Rozšírenia >od spoločnosti Google>Rozšírenie odber RSS.